AVÍS LEGAL
1. Condicions Generals d’Ús
Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i ús del lloc web www.font-cana.com, així com totes les pàgines web que l’integren (en endavant, lloc web) que Font-Cana, S.A. (en endavant, FONT-CANA) posa a disposició dels seus clients i usuaris d’Internet (en endavant, usuaris).
La utilització del lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari, sense reserves de cap consideració, de totes les condicions generals vigents en el moment del seu accés al lloc web. En cas de no estar d’acord amb alguna de les condiciones que es presenten a continuació, s’haurà d’abstenir de l’ús dels serveis proporcionats per FONT-CANA a través del lloc web.
FONT-CANA no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’ús del lloc web que sigui contrari al que disposen les presentes condicions d’ús.
Així mateix, FONT-CANA es reserva el dret a modificar, sense previ avís, en qualsevol moment les presents condicions generals, això com la seva configuració, localització i qualssevol altres termes generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix, FONT-CANA es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment.
1.1. Objecte
A través del lloc web, FONT-CANA presenta als usuaris diversos béns, inclosos a títol enunciatiu i no limitatiu, informació, dades, signes distintius, productes (en endavant, continguts), quedant l’usuari únicament facultat a accedir i utilitzar-los en els termes previstos en aquestes condicions generals.
1.2. Condicions d’accés i utilització del lloc web
1.2.1. Accés i utilització del lloc web
Els usuaris del lloc web han de fer un ús responsable i lícit dels continguts mostrats en el mateix d’acord a les obligacions dels usuaris que es presenten a continuació.
No obstant això, l’accés al lloc web i/o als continguts inclosos en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del lloc web i/o dels continguts inclosos en el mateix per a finalitats particulars o específiques dels usuaris.
FONT-CANA podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al lloc web i/o als continguts, les quals hauran de ser consultades per l’usuari en tot cas.
1.2.2. Ús autoritzat del lloc web i dels continguts
1.2.2.1. Obligacions de l’usuari
L’usuari s’obliga al compliment de les presents condicions generals, així com a les advertències especials o instruccions addicionals contingudes al lloc web i a obrar sempre conforme a la legalitat vigent. Així mateix, es compromet a actuar seguint els bons costums i exigències de la bona fe. A aquest efecte, s’abstindrà d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de FONT-CANA , els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.
Concretament i sense que això impliqui restricció alguna a l’obligació assumida per l’usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’usuari s’obliga en la utilització del lloc web a:
• No introduir, emmagatzemar o difondre a o des del lloc web qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
• No introduir, emmagatzemar o difondre a o des del lloc web qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
• No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa informàtic, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de FONT-CANA, de qualsevol usuari, dels proveïdors de FONT-CANA o en general de tercers, o d’impedir el normal funcionament dels mateixos.
• No destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de FONT-CANA, els seus proveïdors o tercers, que es mostrin o incloguin al lloc web.
• No realitzar activitats de ‘spamming’, publicitàries, promocionals o d’explotació comercial del lloc web. De tal forma que no s’utilitzaran els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals.
Així mateix, queda prohibit:
• Utilitzar enllaços profunds, pagescrape (extracció de dades), robots, spiders (aranyes) o altres dispositius automàtics, programes, algoritmes, metodologies o processos manuals similars per accedir, adquirir, copiar o fer un seguiment de part del lloc o del seu contingut amb el fi d’obtenir o intentar obtenir materials, documents o informació no disponible a través d’aquest.
• Explorar, escanejar o avaluar les vulnerabilitats del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, així com trencar les mesures de seguretat o autenticació del lloc o de qualsevol xarxa connectada a aquest.
• El rastreig o cerca de dades d’usuaris, visitants de la pàgina web o d’altres clients de FONT-CANA, inclosos els comptes d’altres usuaris. Tampoc està permès explotar de cap manera el lloc web ni cap altre servei o informació disponible o oferta a través d’aquesta amb el propòsit de revelar informació, incloent entre d’altres, la identificació personal o la informació que no sigui la mateixa facilitada pel lloc web.
• Realitzar cap acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes de FONT-CANA, així com en els sistemes i xarxes connectades al lloc web o a FONT-CANA.
1.3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts que es presenten al lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, disseny, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, articles periodístics o qualssevol altres actius intangibles protegits per la normativa de propietat industrial i intel·lectual estan subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual de FONT-CANA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al lloc web.
En cap cas s’entendrà que l’accés al lloc web atorga llicència alguna o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels drets anteriorment esmenats, ni es confereix cap dret d’explotació sobre els actius, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de FONT-CANA o dels titulars dels drets corresponents.
En cas de detectar al lloc web qualsevol contingut que pogués vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, us preguem que ho poseu en coneixement de FONT-CANA amb la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça fontcana@font-cana.com, per tal d’actuar amb diligència i prendre les mesures oportunes.
1.4. Exclusió de garanties i responsabilitat
1.4.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web
FONT-CANA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web, dels serveis o continguts oferts en el mateix, ni que el contingut existent en el seu lloc web es trobi actualitzat. Així mateix, no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu lloc web, ni l’accés a les seves diferents pàgines; quedant exonerada de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per tals circumstàncies.
FONT-CANA durà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícies dels errors, desconnexions i/o falta d’actualització dels continguts, totes aquelles labors dirigides a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts que consideri oportunes i adequades a les seves necessitats i capacitats.
D’altra banda, FONT-CANA no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització per part de l’usuari d’un navegador d’una versió obsoleta o insegura, o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.
Amb la finalitat de disminuir el risc d’introducció de virus en el lloc web, FONT-CANA utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix al lloc web. No obstant això, no es garanteix l’absència de virus, ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a FONT-CANA que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, FONT-CANA no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
Així mateix, tot i les mesures de protecció aplicades per FONT-CANA contra els atacs informàtics al seu lloc web, dades recaptades i els continguts, no es garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús o navegació del lloc web que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s’efectua. En conseqüència, FONT-CANA no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest accés no autoritzat.
FONT-CANA no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris puguin fer del lloc web. En particular, FONT-CANA no garanteix en cap cas que els usuaris utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, les presents condicions d’ús, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent. Per tant, FONT-CANA no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer del lloc web o els continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix. És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement els riscos identificats i evitar danys als seus equips tècnics, pèrdua de dades o robatori d’informació confidencial.
1.4.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts i enllaços de tercers
En el supòsit d’incorporar continguts de tercers al lloc web, o enllaços cap a altres llocs d’Internet, FONT-CANA no exercirà cap control sobre aquests llocs o continguts. Per tant, FONT-CANA no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts. FONT-CANA no serà responsable en cap cas de qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se de:
• La falta de licitud, qualitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts originats per tercers
• La indisponibilitat tècnica, falta de qualitat o veracitat de qualsevol material o informació continguda en qualsevol dels hipervincles o altres llocs d’Internet
• La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts
• Decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials
1.5. Política de Cookies
La política de gestió i tractament de les cookies utilitzades pel lloc web de FONT-CANA està regida per les condicions especificades a la Política de Cookies.
1.6. Política de Privacitat i Protecció de Dades
La política de privacitat i protecció de dades recollides i tractades pels serveis oferts al lloc web de FONT-CANA, estan regides per les condicions especificades a la Política de Privacitat.
1.7. Accions en cas d’incompliment de les condicions
FONT-CANA es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes condicions generals del lloc web i per part d’un usuari.
1.8. Nul·litat parcial
La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.
1.9. Llei aplicable i jurisdicció
Les presents condicions generals es regiran pel que es disposa a la legislació espanyola.
Davant qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest lloc web, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, tret que per imperatiu legal es determini el contrari a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de Girona (Espanya).

2. Avís legal
En compliment del previst en la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.font-cana.com, així com totes les pàgines web que l’integren (en endavant, lloc web) les següents dades d’informació general:

• El prestador de serveis de la societat de la informació al lloc web es la societat mercantil Font-Cana, S.A. (en endavant, FONT-CANA).
• El domicili social de FONT-CANA està ubicat a: C/ Puigmal, 3. 17857 – Sant Joan Les Fonts, Girona
• FONT-CANA està proveïda del C.I.F. A-17043159
• FONT-CANA està inscrita al Registre Mercantil de Girona, , Tom 280, Llibre 198, Secció 3, Foli 104, Fulla 3401, Inscripció 1a.
• Els usuaris del lloc web poden establir una comunicació directa i efectiva mitjançant comunicació escrita al domicili social declarat de l’empresa, o a través dels següents mitjans:
• Telèfon: (+34) 972 290 787
• Correu Electrònic: fontcana@font-cana.com
L’ús dels mitjans anteriorment descrits per a comunicar-se amb FONT-CANA implica l’acceptació per part de l’usuari del tractament de les seves dades per a la tramitació de les consultes plantejades a FONT-CANA. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant carta, incloent una còpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent, dirigida a Font-Cana, S.A., C/ Puigmal, 3. 17857 – Sant Joan Les Fonts, Girona.

 

 

fontcana@font-cana.com | (+34) 972 29 07 87
Avís Legal Mapa Web Política de Cookies Política de Privacitat

Idea web